window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-125270093-1');

Dossier, rechten en privacy

Hieronder kun je lezen hoe wij omgaan met dossier, patiëntenrechten en de bescherming van je privacy.

Bij Fornhese leggen wij voor elke behandeling een dossier aan. Wij zorgen ervoor dat we alleen díé gegevens verwerken die wij mogen verwerken. Dat doen wij om goede en juiste zorg te leveren. Uiteraard hebben onze cliënten verschillende rechten hierin. Ook waarborgen wij de privacy.
Op deze pagina leggen we een paar onderwerpen verder uit.

Dossier

Van iedereen die voor hulp bij Fornhese komt, houden wij een patiëntendossier bij. In het dossier staan persoonsgegevens, gegevens voor de hulpverlening en het behandelingsplan. Als jij of je ouders jouw dossier willen inzien en je bent minderjarig, moeten we rekening houden met jouw leeftijd.

Jonger dan 12 jaar
Als je onder de 12 jaar oud bent, mogen je ouders/wettelijk vertegenwoordigers jouw dossier inzien. Kinderen tot deze leeftijd hebben geen zelfstandig recht op inzage.

Tussen de 12 en 16 jaar
Ligt jouw leeftijd tussen de 12 en 16 jaar, dan kunnen zowel jouw ouders als jij het dossier inzien. Als je bezwaar hebt tegen inzage door je ouders en jouw behandelaar vindt dat je in staat bent daarover te kunnen beslissen, kan de behandelaar de ouders die inzage ook weigeren.

Vanaf 16 jaar
Als je 16 jaar of ouder bent heb je dezelfde rechten als volwassenen. Je ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen alleen inzage in het dossier krijgen als jij daarmee schriftelijk instemt.

Wil je of willen jouw ouders je dossier inzien? Vraag het je behandelaar. Inzage vindt in principe plaats in het bijzijn van de behandelaar  zodat hij of zij zaken in het dossier kan toelichten. Gegevens van en over anderen mag je niet inzien. Dit kunnen gegevens zijn van een naaste met wie je behandelaar heeft gesproken. Deze gegevens zijn tijdelijk onleesbaar gemaakt als je het dossier inziet.

Dat kan. In het dossier wordt een aantekening gemaakt dat je kopieën hebt ontvangen.
Als je nog in behandeling bent dan kun je een verzoek indienen bij je behandelaar. Ben je niet meer in behandeling stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van Fornhese. Aan het verzoek wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, gehoor gegeven. Voordat aan het verzoek wordt voldaan kan naar een legitimatiebewijs worden gevraagd.

Ja, als je vindt dat gegevens onwaar of overbodig in je dossier staan, dan kun je de behandelaar vragen deze te verwijderen of te corrigeren.
Ben je het niet eens met de visie van je behandelaar? Dan kun je je commentaar in het dossier laten opnemen. Als je behandelaar het niet met je eens is dan kan hij of zij je verzoek weigeren, maar je moet dan wel weten waarom.

Je hebt het recht om al eerder (delen van) je dossier te laten vernietigen. Voordat het dossier wordt vernietigd vragen we je een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat je het besluit tot vernietiging vrijwillig en bewust van alle consequenties hebt genomen. Een consequentie is bijvoorbeeld dat de behandeling niet verder kan als er geen dossier is.

procedure
Wij vragen om een kopie van je identiteitsbewijs. Het verzoek tot vernietiging en de kopie van je identiteitsbewijs blijven na vernietiging van het dossier als correspondentie bewaard.

Er kunnen redenen zijn om een verzoek tot vernietiging te weigeren. Voor dossiers van patiënten opgenomen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz) geldt dat een dossier niet eerder dan na vijf jaar mag worden vernietigd.
Ben je nog in behandeling? Dan kun je een verzoek indienen bij je behandelaar.
Ben je niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van Fornhese.

Het hangt van de leeftijd van het kind af of ouders hun dossier mogen inzien. Ouders van kinderen jonger dan 12 jaar mogen het dossier van hun kind inzien. Tot deze leeftijd hebben kinderen geen zelfstandig recht op inzage.
Is het kind tussen 12 en 16 jaar, dan kunnen zowel de ouders als het kind het dossier inzien.
Jongeren vanaf 16 jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen.

Een behandelaar mag ouders inzage weigeren als hij meent dat dit in het belang van het kind is. Als een kind wil dat zijn ouders geen inzagerecht hebben in zijn dossier en de behandelaar acht het kind in staat daarover te kunnen beslissen, ook dan kan de behandelaar de ouders inzage weigeren.

Om contact op te nemen met de behandelaar: ga naar het overzicht van alle locaties met bijbehorende contactgegevens.

De wettelijke bewaartermijn van cliëntengegevens is 15 jaar. Of langer als dat nodig is voor een goede hulpverlening.

Fornhese start de bewaartermijn op het moment dat je behandeling of begeleiding bij ons is afgerond.
De bewaartermijn voor dossiers van minderjarigen begint als de cliënt de meerderjarigheidsgrens (18 jaar) bereikt.

Als derden informatie over de behandeling van een kind/jongere opvragen, dan hangt het van de leeftijd van het kind af wie daarvoor toestemming moet geven:

  • is het kind jonger dan twaalf, dan is toestemming van de ouders nodig
  • voor kinderen van twaalf tot zestien jaar geldt dat zowel de ouders als het kind toestemming moeten geven
  • jongeren vanaf 16 jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen; zij moeten zelf toestemming geven

Een online dossier is veilig. Je kunt ook alleen inloggen in je online dossier met je gebruikersnaam en jouw wachtwoord. Vervolgens krijg je een code per sms. Deze code vul je in om verder door te kunnen gaan naar jouw eigen dossier.

Ook zorgen wij er voor extra veiligheid voor dat we jouw online dossier versleutelen. Op die manier kan niemand per ongeluk in jouw dossier.
Ons online platform heet ‘Karify’. Karify voldoet aan de veiligheidsnorm NEN7510.

Wil je weten hoe Karify eruit ziet en werkt?
Bekijk de instructiefilmpjes op: Karify in vogelvlucht

Rechten

Je hebt recht op een zo goed mogelijke en respectvolle behandeling. Dat betekent ook dat je recht hebt op heldere, begrijpelijke informatie over je behandeling en over de gang van zaken.
Daarnaast heb je rechten en plichten zoals vastgelegd in de Nederlandse wet. Mocht je er met je behandelaar niet uit komen, dan kun je altijd een beroep doen op een patiëntenvertrouwenspersoon voor advies en hulp.

algemene leveringsvoorwaarden ggz
Als je hulp krijgt van GGz Centraal, dan maken we met jou samen afspraken. Deze afspraken leggen wij vast in je behandelplan. Bij deze afspraken horen de algemene leveringsvoorwaarden ggz. In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat waar GGz Centraal en jij je aan moeten houden.

In Nederland heeft iedereen recht op vrijheid van meningsuiting. Dit geldt natuurlijk ook voor onze cliënten. Cliënten zijn dus net als ieder ander vrij in hun contacten met de media en in hun uitingen op sociale media. Deze vrijheid kan slechts met argumenten ingeperkt worden als er een wettelijke maatregel van toepassing is (zoals een IBS of een RM).

Wij vragen onze cliënten wel altijd of zij in hun uitingen naar de pers of op sociale media rekening willen houden met de privacy van medecliënten en medewerkers.

Wij belemmeren kinderen en jongeren niet in het contact met de wereld buiten de kliniek. Je kunt telefoneren, post en/of mail ontvangen en versturen en natuurlijk bezoek ontvangen tijdens bezoekuren. We kunnen wel afspraken met je maken over bijvoorbeeld telefoongebruik tijdens therapietijden.

Uitzondering
Ben je gedwongen opgenomen (na een beslissing van de rechter)? Dan kunnen deze rechten alleen ingeperkt worden als er gevaar bestaat voor de veiligheid van de betrokkenen. Als hiervan sprake is, dan leggen we dit vast in het behandelingsplan. De geneesheer-directeur wordt in kennis gesteld van de beperking.

Privacy

Soms is het voor een behandeling nodig om informatie op te vragen bij derden. Bijvoorbeeld bij je school, huisarts of centrum voor jeugd en gezin. De hulpverlener vraagt jou of je ouders of wij dergelijke informatie mogen opvragen.

Je hebt het recht om je terug te trekken. Alleen, maar ook met andere patiënten of met bezoek. We verwachten daarbij dat je rekening houdt met de privacy en gevoelens van anderen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie als je met meer mensen op een kamer verblijft.

Onder bepaalde omstandigheden kan je privacy ingeperkt worden. De afspraken hierover leggen we dan vast in je behandelingsplan.

GGz Centraal geeft geen informatie over jou aan anderen zonder je toestemming. Alleen voor het informeren van mensen die direct bij je behandeling zijn betrokken is geen toestemming vereist. Ook het feit dat je bent opgenomen delen we niet met derden. Zelfs niet aan je naasten, als je dat beslist niet wilt.

Bij een gedwongen opname is GGz Centraal – op grond van de Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) – wel verplicht tot het geven van inlichtingen. Bijvoorbeeld aan de officier van justitie en de inspecteur voor de geestelijke gezondheidszorg. Ook aan de wettelijke vertegenwoordiger en/of naaste familie wordt meegedeeld als iemand gedwongen is opgenomen.

Om de privacy van cliënten, bezoekers en medewerkers te beschermen is het niet toegestaan om zonder toestemming geluid- en/of beeldopnames te maken in gebouwen en op terreinen van Fornhese en van GGz Centraal.

Binnen onze organisatie doen wij regelmatig wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is om behandelingen te verbeteren. Hiervoor kúnnen geanonimiseerde gegevens van cliënten nodig zijn. Als we jouw gegevens willen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek hebben we altijd toestemming nodig. Als je hiertegen bezwaar hebt, dan betrekken wij je gegevens niet in het onderzoek.

Ga naar de bovenkant