Fornhese biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren van 0 tot en met 23  jaar en hun ouders/verzorgers. Kinderen tot 18 jaar vallen onder de jeugdwet. Onze zorgprofessionals hebben vooral één belang voor ogen: het belang van het kind en het gezin.

Fornhese is onderdeel van GGz Centraal en werkt vanuit verschillende locaties in het midden van het land.

Al onze locaties kunt u hier vinden.

algemene contactgegevens
Horsterweg 130
3853 JE Ermelo

Postadres
Postbus 1000
3850 BA Ermelo
telefoon: 0341 566267

Wij bieden behandeling in de regio’s

Wij bieden dus specialistische geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren en hun gezinnen. Voor hen zetten we elke dag onze specialistische kennis en ervaring in. Waarom? Omdat we vinden dat ook deze kwetsbare kinderen en jongeren gezond en veilig moeten kunnen opgroeien. Zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien en later zelfstandig kunnen deelnemen aan onze samenleving. Als gelukkige en goed functionerende burgers.

Kinderen en jongeren kunnen in de loop van hun leven te kampen krijgen met psychische problemen. Bij één op de twintig kinderen komt dit voor. Psychische problemen kunnen zich bijvoorbeeld uiten in angst en somberheid, verwardheid of grensoverschrijdend gedrag. Ze kunnen moeite hebben om relaties aan te gaan. Hun gezondheid kan achteruitgaat door bijvoorbeeld slecht eten. Het concentratievermogen kan verminderen door bijvoorbeeld slecht slapen. Dit kan uiteraard gevolgen hebben voor hun functioneren in het gezin, op school en met leeftijdgenoten.

Deze kinderen hebben begeleiding, bescherming en behandeling nodig. Veel kinderen komen er met behulp van hun ouders, familie of leerkrachten weer bovenop. Soms is de hulp nodig van huisarts, het wijkteam, een centrum voor jeugd en gezin, het maatschappelijk werk, de basis-ggz of een vrijgevestigd psycholoog. Soms kunnen de problemen echter zo langdurig en hardnekkig zijn dat specialistische ggz-hulp nodig is. Bij Fornhese hebben wij die kennis in huis. Wij kunnen hulp bieden.

In de specialistische jeugd-ggz en in de jeugdhulp werken we met kennis vanuit verschillende wetenschappen: geneeskunde, psychiatrie, psychologie en orthopedagogiek. Wij zien het als onze missie en opdracht kwetsbare kinderen en hun gezinnen met onze kennis te helpen.

Wij richten ons op kinderen en jongeren van 0-18 jaar met ernstige en vaak complexe psychische problemen. Ook hun gezinnen betrekken we bij onze behandeling.

Problemen kunnen op verschillende levensgebieden ontstaan. Bijvoorbeeld in de opvoeding, binnen relaties in het gezin en op school. We zien gevolgen op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. Deze kinderen en jongeren hebben vaak moeite hun draai te vinden in het onderwijs en in de samenleving. Dit kan hun ontwikkeling in de weg staan.

Multidisciplinaire zorg
Als professionele hulp bij kinderen niet op tijd komt, worden de problemen meestal erger en lastiger aan te pakken. Zonder goede hulp is de kans groot dat het psychisch steeds slechter gaat. Dit heeft dan weer gevolgen voor prestaties op school, zelfredzaamheid en deelname aan maatschappij en samenleving.
Wijkteams, basis-ggz en kleinere specialistische ggz-praktijken in de eerste lijn bieden deze specialistische zorg niet. Wat onze aanpak kenmerkt is het feit dat we een probleem niet alleen van alle kanten bekijken, maar ook dat we de behandeling / begeleiding nauwkeurig afstemmen met alle zorgverleners in de eerste en tweede lijn.

Welke problemen komen we tegen?
Het kan bijvoorbeeld gaan om kinderen en jongeren met persoonlijkheidsproblemen, stemmings- en angststoornissen, psychotische klachten, problemen met complexe scheidingssituaties, zelfbeschadigend gedrag en gedragsproblemen. Het is maar een greep.

Acute hulp
De klachten kunnen ernstig, zeldzaam, maar bijvoorbeeld ook acuut zijn. Denk aan jongeren die suïcidaal zijn of plotseling een psychose krijgen. Wij hebben multidisciplinair werkende teams die acuut kunnen ingrijpen en snel kunnen analyseren wat de aard van het probleem is en wat de eerste aanpak moet zijn.

Netwerk
Als het kind of de jongere hulp nodig heeft die buiten onze specialistische ggz-zorg valt, schakelen wij netwerkpartners in die deze zorg wél kunnen bieden. Andersom kunnen netwerkpartners bij ons vragen neerleggen die binnen onze deskundigheid vallen.

Leeftijd 18-plus
Wij bieden hulp aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar. Maar wij richten ons ook op de leeftijdsgroep 18+. Jongeren die 18 jaar worden, vallen niet meer onder de Jeugdwet maar onder de Zorgverzekeringswet. Speciaal voor deze groep hebben we ‘transitieteams’ ingericht. Zij zorgen als het ware voor de behandelingsovergang van 18 naar 18+.

Wij hebben dus voor jongeren van 18+ een eigen zorgaanbod. Daarin werken wij samen met afdelingen binnen GGZ Centraal die zich op volwassenen richten. In de ‘transitieteams’ werken professionals met specifieke kennis van deze leeftijdsgroep en de zorg die zij nodig hebben.
Zo zorgen we ervoor dat de overstap van jeugdzorg naar volwassenzorg soepel verloopt en de kwaliteit van de zorg gegarandeerd hoog blijft.

Wij hebben een breed zorgaanbod. We bieden poliklinische zorg, zorg thuis, deeltijdbehandelingen, dagbehandelingen en intensieve klinische zorg. Naast de zorg op onze locaties bieden we ook zorg dicht bij de leefomgeving van de jeugdigen en hun gezinnen.

Alle afdelingen en zorgprofessionals rondom de jonge cliënt werken intensief samen. De intensiteit van onze zorg kunnen we snel, eenvoudig en laagdrempelig op- en afschalen. Als een crisis optreedt of wij een crisis moeten voorkomen, kunnen we de cliënt (kortdurend) klinisch opnemen. Dat kan om een diagnose te stellen, te behandelen of rust te brengen. De ambulante behandelaar blijft altijd bij de behandeling betrokken.

Wij hebben ons behandelaanbod in leeftijdsgroepen ingedeeld:

  • kinderen van 0-6 jaar
  • kinderen van 6-12 jaar (meer informatie volgt nog)
  • kinderen en jongeren van 12-16 jaar (meer informatie volgt nog

Dit is onze visie op zorg:

En daar komen de volgende producten uit voort:

  1. diagnostiek
  2. ambulante behandeling specialistische ggz
  3. intensieve behandeling met en zonder verblijf
  4. crisishulp

In de kopjes hieronder kunt u per onderwerp meer informatie vinden.

Een goede analyse en een betrouwbare diagnose is essentieel voor een succesvolle behandeling. Wij bieden specialistisch onderzoek dat is afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind. Wij betrekken ouders en verzorgers hier nauw bij.

Wij behandelen het liefst zoveel mogelijk thuis, binnen het gezin, dicht bij de leefomgeving van het kind of de jongere. Wij geven onze ambulante behandeling aan kinderen en hun gezinnen ook op onze poliklinieken.
Onze hulpverleners in de ambulante zorg hebben kennis en ervaring in de specialistische ggz. Zij zijn in staat complexe psychiatrische problematiek te diagnosticeren en te behandelen. Van persoonlijkheidsproblemen tot zelfbeschadigend gedrag. Van stemmings- en angststoornissen tot psychotische klachten. Wij kunnen de ambulante zorg opschalen naar een (kortdurende) klinische opname als dat noodzakelijk is.

Onder intensieve behandeling met en zonder verblijf vallen deeltijdbehandeling, dagbehandeling en klinische opname. Bij deeltijd- of dagbehandeling ontvangen wij cliënten één of meer dagdelen per week op een van onze locaties. Soms is de situatie zo ernstig dat een klinische opname nodig is. Ook dat is mogelijk. Het is altijd maatwerk. Wij kunnen de zorg altijd op- en afschalen. Uiteraard doen wij dit in overleg met de cliënt, ouders of verzorgers.

Wilt u weten hoe het allemaal gaat in de kliniek?
Bekijk dan dit filmpje.

Kinderen en jongeren kunnen in een acute psychiatrische crisis belanden. Bijvoorbeeld omdat zij suïcidaal worden, een heftige psychose krijgen of de situatie in het gezin voor hen onveilig wordt. Snelle analyse en acuut ingrijpen is dan vereist. Uitgevoerd door professionals met ervaring in de specialistische geestelijke gezondheidszorg. We beschikken over een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in crisisinterventie.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor crisishulp en spoedzorg.

Wij hebben professionals in dienst met specialistische kennis op verschillende vakgebieden. Zij werken nauw samen. Niet alleen met elkaar, maar ook met andere hulpverleners in de eerste en tweede lijn.

Onze zorg is hoog-specialistisch en multidisciplinair. Dat wil zeggen dat we verschillende disciplines in elk team hebben. Hiermee onderscheiden we ons van andere zorgaanbieders. We werken niet alleen in onze eigen instelling. Wij streven ernaar onze jonge cliënten zoveel mogelijk thuis te behandelen, binnen het gezin. Dat noemen wij transmuraal werken.
Wij beiden voornamelijk ambulante behandeling aan. Dat wil zeggen dat onze cliënten één of meer dagdelen onze locaties bezoeken voor opvang, begeleiding en behandeling. Verder wonen zij dus gewoon thuis. Deze zorg kunnen we uitbreiden naar een klinische opname. Dat doen wij dan bijvoorbeeld:

  • om een betere diagnose te kunnen stellen als iets niet meteen duidelijk is
  • als een klinische behandeling nodig
  • of als sprake is van een crisissituatie.

Onze insteek is altijd om een opname zo kort mogelijk te laten zijn.

Up-to-date specialistische kennis
Onze behandelaren beschikken over up-to-date specialistische kennis om complexe psychiatrische stoornissen bij kinderen, jongeren en jong-volwassenen te diagnosticeren en te behandelen. Ze hebben minimaal een HBO-opleiding gevolgd en maken deel uit van een multidisciplinair team. Hierin zitten bijvoorbeeld kinder- en jeugdpsychiaters, GZ-psychologen, orthopedagogen en klinisch (neuro)psychologen. Alle behandelaren zijn BIG- of SKJ-geregistreerd. Een deel van de behandelaren heeft aanvullende registraties, bijvoorbeeld voor EMDR, gedrags- en cognitieve therapie (VGCt) of systeemtherapie (NVRG).

Richtlijnen en standaarden
Onze behandelaren werken volgens de geldende richtlijnen en standaarden en hanteren de principes van ‘evidence-based werken’. Met andere woorden: we gebruiken het beste bewijsmateriaal dat voorhanden is om beslissingen te nemen voor individuele cliënten. Dat doen we gewetensvol en op basis van onze expertise. Ook betrekken we de cliënten en hun ouders of verzorgers bij de behandelkeuzes. De registraties die hiervoor nodig zijn komen tot stand via een proces van continue scholing en herregistratie.

Kwaliteit
Wij zijn voortdurend bezig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De ervaring van cliënten, naasten maar ook andere zorgprofessionals is daarbij heel belangrijk. Lees meer over kwaliteit op de website van GGz Centraal.

Effect behandeling / cliënttevredenheid
We meten structureel de effecten van onze behandeling en de cliënttevredenheid.

Digitale middelen
We maken voor onze behandelingen ook gebruik van internet en de digitale mogelijkheden die dat biedt. Denk bv. aan contact met cliënten via beeldbellen. Ook beschikken we over een online cliëntenportaal (Karify). Op deze pagina van GGz Centraal kunt u meer lezen hoe Karify werkt.

Kenniscentra en netwerken
Wij zijn verbonden aan landelijke kenniscentra en netwerken. Denk daarbij aan het landelijk Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie, het Expertisenetwerk kinder- en jeugdpsychiatrie (EKJP) en het Platform jeugd ggz van de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland).

Wetenschappelijk onderzoek
Ook dragen wij graag bij aan het ontwikkelen van kennis binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Dit doen we door wetenschappelijk onderzoek uit te voeren of hieraan mee te doen.

Als je niet lekker in je vel zit, heb je soms ook geen aandacht voor je leefstijl. Je gaat misschien wel meer snoepen, ongezond eten, vaker een patatje halen, etc. En …. Als je vaak ongezonder eet, is de kans groter dat je nog slechter in je vel gaat zitten of lichamelijke klachten krijgt. Daarom is het belangrijk om aan een gezonde leefstijl te werken.

Hier kun je lezen wat wij binnen Fornhese aan leefstijl doen.

GGz Centraal is een organisatie met een actief scholingsbeleid en met oog voor talent. Wij stimuleren collega’s hun kwaliteiten te ontwikkelen. Zij krijgen daarbij alle ruimte om zowel binnen als buiten de organisatie met anderen samen te werken. Dichtbij en deskundig. Dat typeert onze organisatie en zo behandelen wij onze cliënten.

opleidingen
GGz Centraal is een opleidingsinstelling voor de A-opleiding, P-opleiding, opleiding tot verpleegkundig specialist.
> meer informatie over onze opleidingen

wetenschappelijk onderzoek
Ook in grote instellingen is onderzoek onmisbaar. Het laat ons zien wat het effect is van hetgeen we doen. En zorgt ervoor dat we de kwaliteit van onze patiëntenzorg kunnen vergroten. Onze onderzoeken zijn over het algemeen praktijkgericht. En kunnen direct van invloed zijn op de kwaliteit van diagnostiek en behandeling in de dagelijkse patiëntenzorg.
> meer informatie over wetenschappelijk onderzoek bij GGz Centraal

werken bij GGz Centraal
Voor potentiële werknemers en opleidelingen hebben wij een eigen website. Hier vind je alle vacatures bij Fornhese.

Naast vacatures vind je hier informatie over onze organisatie als werkgever. Wat doen we hier, waar zijn we trots op en wat hebben we potentiële collega’s te bieden? Er komen collega’s aan het woord die enthousiast spreken over werken én leren. In schriftelijke interviews maar ook in beeld en geluid.

vrijwilligerswerk
Bij GGz Centraal zijn meer dan 360 vrijwilligers actief. Zonder hen zouden veel activiteiten voor cliënten ondenkbaar zijn. Hun inzet is onmisbaar. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom!
> meer informatie over vrijwilligerswerk bij GGz Centraal

Fornhese biedt ambulante behandeling en heeft een kliniek achter de hand voor als dat echt nodig is. Ook bieden wij consultatie aan. Bijvoorbeeld op scholen of bij andere (zorg)instellingen.

Wij kunnen veel informatie geven over psychische problemen, maar Brainwiki is de website waar betrouwbare informatie te vinden is over psychische problemen. Hoe zit dat? Heb ik dat? En wie nog meer? Hoe ga ik ermee om? Welke behandeling is er voor mij?
Brainwiki is speciaal ontwikkeld voor jongeren met psychische problemen én hun omgeving. De website geeft informatie over deze problemen en besteedt aandacht aan het leven zelf. Want … je bent natuurlijk veel meer dan alleen de problemen of klachten die je hebt!
> Ga naar Brainwiki

Vragen?
Heeft u een vraag die u niet beantwoord ziet door de inhoud van de website?
Vul dan het formulier rechts in met uw vraag.

Weet u voor wie de vraag bedoeld is?
Zet dat er dan ook even bij.