Veel gestelde vragen

U bent hier :Home/Veel gestelde vragen

Je hebt recht op een zo goed mogelijke en respectvolle behandeling. Dat betekent ook dat je recht hebt op heldere, begrijpelijke informatie over je behandeling en over de gang van zaken. Daarnaast heb je rechten en plichten zoals vastgelegd in de Nederlandse wet. Mocht je er met je behandelaar niet uit komen, dan kun je altijd een beroep doen op een patiëntenvertrouwenspersoon voor advies en hulp.

algemene leveringsvoorwaarden ggz
Als je hulp krijgt van GGz Centraal, dan maken we met jou samen afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in je behandelplan. Bij deze afspraken horen de algemene leveringsvoorwaarden ggz. In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat waar GGz Centraal en jij je aan moeten houden.

Inzage in je patiëntendossier
Van iedereen die voor hulp bij Fornhese komt, houden wij een patiëntendossier bij. In het dossier staan persoonsgegevens, gegevens voor de hulpverlening en het behandelingsplan. Als jij of je ouders jouw dossier willen inzien en je bent minderjarig, moeten we rekening houden met het volgende:
 • jouw leeftijd;
 • de mate waarin, naar het oordeel van de behandelaar, je in staat bent af te wegen of het dossier kan worden ingezien.

Jonger dan 12 jaar
Als je onder de 12 jaar oud bent, mogen je ouders/wettelijk vertegenwoordigers jouw dossier inzien. Kinderen tot deze leeftijd hebben geen zelfstandig recht op inzage.

Tussen de 12 en 16 jaar
Ligt jouw leeftijd tussen de 12 en 16 jaar, dan kunnen zowel jouw ouders als jij het dossier inzien. Als je bezwaar hebt tegen inzage door je ouders en jouw behandelaar vindt dat je in staat bent daarover te kunnen beslissen, kan de behandelaar de ouders die inzage ook weigeren.

Vanaf 16 jaar
Als je 16 jaar of ouder bent heb je dezelfde rechten als volwassenen. Je ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen alleen inzage in het dossier krijgen als jij daarmee schriftelijk instemt.

GGz Centraal biedt een algemene gids aan met daarin aanvullende informatie over rechten en verantwoordelijkheden.

Soms is het voor een behandeling nodig om informatie op te vragen bij derden. Bijvoorbeeld bij je school, huisarts of Centrum voor jeugd en gezin. De hulpverlener vraagt jou of je ouders of wij dergelijke informatie mogen opvragen.
Binnen onze organisatie wordt regelmatig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Doel is om behandelingen te verbeteren. Hiervoor kunnen geanonimiseerde gegevens van cliënten nodig zijn. Voor het gebruik van cliëntengegevens is toestemming nodig; als je bezwaar maakt dan worden je gegevens niet in het onderzoek betrokken.
Naast je individuele cliëntdossier worden ook enkele gegevens van jou bewaard in een registratiesysteem. Zowel het dossier als het registratiesysteem voldoen aan de eisen zoals beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt in dat gegevens die tot een cliënt herleidbaar zijn niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Wel worden er enkele gegevens verstrekt aan de instanties die de behandeling of begeleiding betalen, zoals:

 • je ziektekostenverzekeraar of
 • de gemeente (als het gaat om hulp in het kader van de Jeugdwet of de Wmo).
Je hebt het recht om je terug te trekken. Alleen, maar ook met andere patiënten of met bezoek. We verwachten daarbij dat je rekening houdt met de privacy en gevoelens van anderen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie je met meerdere mensen op een kamer verblijft.

Onder bepaalde omstandigheden kan je privacy ingeperkt worden. De afspraken hierover worden dan vastgelegd in je behandelingsplan.

GGz Centraal geeft geen informatie over jou aan anderen zonder je toestemming. Alleen voor het informeren van mensen die direct bij je behandeling zijn betrokken is geen toestemming vereist. Ook het feit dat je bent opgenomen wordt niet aan derden meegedeeld. Zelfs niet aan je naasten, als je dat beslist niet wilt.

Bij een gedwongen opname is GGz Centraal – op grond van de Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) – wel verplicht tot het geven van inlichtingen. Bijvoorbeeld aan de officier van justitie en de inspecteur voor de geestelijke gezondheidszorg. Ook aan de wettelijke vertegenwoordiger en/of naaste familie wordt meegedeeld als iemand gedwongen is opgenomen.

Om de privacy van cliënten, bezoekers en medewerkers te beschermen is het niet toegestaan om zonder toestemming geluid- en/of beeldopnames te maken in gebouwen en op terreinen van Fornhese.

In Nederland heeft iedereen recht op vrijheid van meningsuiting. Dit geldt natuurlijk ook voor onze cliënten. Cliënten zijn dus net als ieder ander vrij in hun contacten met de media en in hun uitingen op sociale media. Deze vrijheid kan slechts beargumenteerd ingeperkt worden als er een wettelijke maatregel van toepassing is (zoals een IBS of een RM).

Wij vragen onze cliënten wel of zij in hun uitingen naar de pers of op sociale media rekening houden met de privacy van medecliënten en medewerkers.

Kinderen en jongeren worden niet belemmerd in het contact met de wereld buiten de kliniek. Zij kunnen telefoneren, post en/of mail ontvangen en versturen en natuurlijk bezoek ontvangen tijdens bezoekuren. Er kunnen afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld telefoongebruik tijdens therapietijden.

Bij jongeren die gedwongen zijn opgenomen (na een beslissing van de rechter), kunnen deze rechten alleen ingeperkt worden als er gevaar bestaat voor de veiligheid van de betrokkenen. Als er sprake is van beperking van het recht op contact, dan wordt dit vastgelegd in het behandelingsplan. De geneesheer-directeur wordt in kennis gesteld van de beperking.

Dat kan. Wil je je dossier inzien, vraag het je behandelaar. Inzage vindt in principe plaats in het bijzijn van de behandelaar  zodat hij of zij zaken in het dossier kan toelichten. Gegevens van en over anderen mag je niet inzien. Dit kunnen gegevens zijn van een naaste met wie je behandelaar heeft gesproken. Deze gegevens zijn tijdelijk onleesbaar gemaakt als je het dossier inziet.

Dat kan. In het dossier wordt een aantekening gemaakt dat je kopieën hebt ontvangen.

Als je nog in behandeling bent dan kun je een verzoek indienen bij je behandelaar. Ben je niet meer in behandeling stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van Fornhese. Aan het verzoek wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, gehoor gegeven. Voordat aan het verzoek wordt voldaan kan naar een legitimatiebewijs worden gevraagd.

Ja, als je vindt dat gegevens onwaar of overbodig in je dossier staan, dan kun je de behandelaar vragen deze te verwijderen of te corrigeren.

Ben je het niet eens met de visie van je behandelaar? Dan kun je je commentaar in het dossier laten opnemen. Als je behandelaar het niet met je eens is dan kan hij of zij je verzoek weigeren, maar je moet dan wel weten waarom.

Je hebt het recht om al eerder (delen van) je dossier te laten vernietigen. Voordat het dossier wordt vernietigd vragen we je een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat je het besluit tot vernietiging vrijwillig en bewust van alle consequenties hebt genomen. Een consequentie is bijvoorbeeld dat de behandeling niet verder kan als er geen dossier is.

procedure
Wij vragen om een kopie van je identiteitsbewijs. Het verzoek tot vernietiging en de kopie van je identiteitsbewijs blijven na vernietiging van het dossier als correspondentie bewaard.

Er kunnen redenen zijn om een verzoek tot vernietiging te weigeren. Voor dossiers van patiënten opgenomen in het kader van de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) geldt dat een dossier niet eerder dan na vijf jaar mag worden vernietigd.

Als je nog in behandeling bent dan kun je een verzoek indienen bij je behandelaar. Bent je niet meer in behandeling, stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van Fornhese.

Het hangt van de leeftijd van het kind af of ouders hun dossier mogen inzien. Ouders van kinderen onder de 12 jaar mogen het dossier van hun kind inzien. Tot deze leeftijd hebben kinderen geen zelfstandig recht op inzage. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar, dan kunnen zowel de ouders als het kind het dossier inzien. Jongeren vanaf 16 jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen.

Een behandelaar mag ouders inzage weigeren als hij meent dat dit in het belang van het kind is. Als een kind wil dat zijn ouders geen inzagerecht hebben in zijn dossier en de behandelaar acht het kind in staat daarover te kunnen beslissen, ook dan kan de behandelaar de ouders inzage weigeren.

Om contact op te nemen met de behandelaar: ga naar het overzicht van alle locaties met bijbehorende contactgegevens.

De wettelijke bewaartermijn van cliëntengegevens is 15 jaar. Of langer als dat nodig is voor een goede hulpverlening. Fornhese start de bewaartermijn op het moment dat je behandeling of begeleiding bij ons is afgerond. De bewaartermijn voor dossiers van minderjarigen begint als de cliënt de meerderjarigheidsgrens (18 jaar) bereikt.

GGz Centraal ontwikkelt een cliëntenportaal waar cliënten online inzage krijgen in hun dossier. Dit portaal is naar verwachting eind 2019 gereed. In het cliëntenportaal kun je:

 1. veilig mailen met je behandelaar
 2. online opdrachten maken
 3. online vragenlijsten invullen
 4. belangrijke dossierinformatie inzien
 5. de agenda bekijken

De eerste drie functies worden nu ook  al aangeboden via ons e-healthplatform ‘Karify’.

Karify en ons toekomstig cliëntenportaal zijn zeer streng beveiligd. Het beveiligingsniveau is vergelijkbaar met online bankieren. Ga naar de website van Karify voor de technische details.

Tips voor het gebruik van Karify:

 • Laat alle gegevens veilig in Karify staan; kopieer geen stukken uit Karify naar je computer.
 • Je kunt informatie binnen Karify veilig delen met derden; overleg met je behandelaar met wie je informatie wilt delen.
 • Log direct uit als je klaar bent in Karify.

Als derden informatie over de behandeling van een kind/jongere opvragen dan hangt het van de leeftijd van het kind af wie daarvoor toestemming moet geven

 • is het kind jonger dan twaalf, dan is toestemming van de ouders nodig
 • voor kinderen van twaalf tot zestien jaar geldt dat zowel de ouders als het kind toestemming moeten geven
 • jongeren vanaf 16 jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen; zij moeten zelf toestemming geven

Het hangt van de leeftijd van het kind af of ouders hun dossier mogen inzien.

 • Ouders van kinderen onder de 12 jaar mogen het dossier van hun kind inzien. Tot deze leeftijd hebben kinderen geen zelfstandig recht op inzage.
 • Is het kind tussen de 12 en 16 jaar, dan kunnen zowel de ouders als het kind het dossier inzien.
 • Jongeren vanaf 16 jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen.

Een behandelaar mag ouders inzage weigeren als hij meent dat dit in het belang van het kind is. Als een kind wil dat zijn ouders geen inzagerecht hebben in zijn dossier en de behandelaar acht het kind in staat daarover te kunnen beslissen, ook dan kan de behandelaar de ouders inzage weigeren.

Er zijn twee soorten wachttijden:

 1. de wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek
 2. de wachttijd tussen intake en de start van de behandeling

Bekijk het overzicht met actuele wachttijden

In noodsituaties wordt meteen hulp verleend. Lees hier meer informatie over hulp bij een crisissituatie.

Voor sommige behandelingen is een wachttijd. De duur van wachttijden kunnen wisselen. Kijk hier voor de actuele wachttijden.

Als er een crisissituatie is dan kunnen wij met spoed in actie komen. Neem contact op met de huisarts; de huisarts kan voor een afspraak op korte termijn zorgen.

Ga naar de bovenkant